Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku oferuje:
 1. Wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych,
 2. Doradztwo w sprawach nawożenia,
 3. Wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
 4. Wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin i nawozów oraz prawidłowym stosowaniu nawozów,
 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4;
 6. Tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm pod powierzchnią terenu;
 7. Ponadto Stacja:
  • zgodnie z art.18 pkt. 3, 4 i 5 w/w ustawy Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza opiniuje odpłatnie plany nawożenia dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40000 stanowisk, lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
  • zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji Stacja dokonuje badań laboratoryjnych i wydaje zaświadczenia o nie przekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych azotanów i metali ciężkich (kadmu i ołowiu);
ZAKRES ANALIZ OPŁATA Z VAT
1 Badanie odczynu i zasobności gleb w fosfor, potas i magnez dla potrzeb doradztwa nawozowego wraz z ustaleniem zalecanych dawek wapna.
zasady badań
instrukcja pobierania
wzór - ZAMÓWIENIE BADAŃ - szkic pól gospodarstwa
druk - ZAMÓWIENIE BADAŃ - szkic pól gospodarstwa
13,41 zł/próbkę
 
2 Badanie odczynu i zasobności w fosfor, potas i magnez gleb sadowniczych (plantacje jagodowe, krzewy i sady).
instrukcja pobierania
sadownicza karta informacyjna
karta informacyjna - przed założeniem sadu.
11,56 zł za każdy poziom + 1,85 zł plan wapnowania za kwaterę - dotyczy badań bez zlecania zaleceń
 
3 Badanie gleb, ziem, podłoży ogrodniczych, wód i pożywek dla potrzeb doradztwa ogrodniczego (pH w H2O, zasolenie, azot azotanowy, fosfor, potas, wapń, magnez i chlor)
instrukcje pobierania prób ogrodniczych
46,25 zł/próbkę
 
4 Opracowanie zalecenia nawozowego w ogrodnictwie i sadownictwie
ogrodnicza karta informacyjna
sadownicza karta informacyjna
karta informacyjna do próbek gleby pobranych z pola pod sad lub krzewy
16,48 zł/zalecenie
 
5 Badanie gleb na zawartość mikroelementów w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie:
  Miedź, mangan, cynk i żelazo 30,87 zł/próbkę
Bor, miedź, mangan, cynk i żelazo 46,25 zł/próbkę
 
6 Badanie laboratoryjne azotu mineralnego w glebie (poziomy: 0-30, 31-60 i/lub 61-90 cm) pozwalające na ocenę: potrzeb nawożenia azotem oraz skutków środowiskowych nawożenia lub przy budowie zbiorników i płyt obornikowych
instrukcja pobierania
  Badanie N min z 3 poziomów: 0-30, 31-60 i 61-90 cm, wraz z pobraniem: fermy, ocena skutków środowiskowych, w tym również z terenu i najbliższego otoczenia budowanych zbiorników na gnojówkę/gnojowicę i/lub płyt obornikowych 86,84 zł/za 3 próbki z warstw określonych w metodzie badawczej
Badanie N min z 3 poziomów: 0-30, 31-60 i 61-90 cm - cele badań jak wyżej bez pobrania 37,27 zł
Badanie N min z 2 poziomów: 0-30, 31-60 cm, wraz z pobraniem - dla potrzeb ustalenia dawek azotu 57,94 zł
Badanie N min z 2 poziomów: 0-30, 31-60 cm, bez pobrania - dla potrzeb ustalenia dawek azotu 24,85 zł
Ocena zawartości azotu w profilu glebowym - wraz z ustaleniem dawek azotu dla uprawianej rośliny 7,75 zł/punkt
 
7 Inne badania gleb dla potrzeb praktyki rolniczej i ogrodniczej:
  Badanie S-SO4 w próbce przygotowanej do badań na pH i makroelementy 41,33 zł
Badanie S-SO4 w oddzielnej lub w łączonej próbce z kilku prób do badań na pH i makroelementy 46,87 zł
Badanie próchnicy z 1 próbki przygotowanej do badań na pH i makroelementy 30,26 zł
Badanie próchnicy w oddzielnej lub w łączonej próbce z kilku prób do badań na pH i makroelementy 35,80 zł
 
8 Badanie laboratoryjne gleb pod stosowanie osadów ściekowych
  Zakres wymagany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 roku: pH, skład granulometryczny, P2O5, ołów, kadm, chrom, miedź, cynk, nikiel i rtęć – bez pobrania próbki 405,98 zł/próbkę
Zakres wymagany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 roku: pH, skład granulometryczny, P2O5, ołów, kadm, chrom, miedź, cynk, nikiel i rtęć – z pobraniem próbki 422,40 zł/próbkę
Gleba pod osad - pH i skład granulometryczny 46,88 zł
 
9 Inne badania właściwości fizykochemicznych gleb (cennik w Stacji)
  Oznaczenie składu granulometrycznego gleby laserowym miernikiem cząstek z próbki przygotowanej do innych badań 33,09 zł
Oznaczenie składu granulometrycznego gleby laserowym miernikiem cząstek z oddzielnej próbki 41,34 zł
Oznaczenie kwasowości hydrolitycznej i wymiennej tel.
Oznaczenie sumy zasad wymiennych tel
Oznaczenie kationów wymiennych (Ca, K, Mg, Na) tel
 
10 Badanie osadów ściekowych
  Zakres analiz fizyko-chemicznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 13.07.2010 roku: pH, sucha masa, substancja organiczna, azot ogólny i amonowy, fosfor ogólny, wapń i magnez oraz metale ciężkie: kadm, chrom, miedź, nikiel, ołów, cynk i rtęć – bez pobrania próbki 631,60 zł/próbkę
Zakres analiz fizyko-chemicznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 13.07.2010 roku: pH, sucha masa, substancja organiczna, azot ogólny i amonowy, fosfor ogólny, wapń i magnez oraz metale ciężkie: kadm, chrom, miedź, nikiel, ołów, cynk i rtęć – z pobraniem próbki i atestem 757,19 zł
 
11 Badanie jakości nawozów mineralnych i wapniowych – opłata zależna od zakresu analiz i rodzaju nawozu – cennik dostępny w Stacji tel.
 
12 Opiniowanie planów nawożenia dla ferm - stawki urzędowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6,30 zł/gatunek rośliny na powierzchni do 4,0 ha.
 
13 Opracowanie planu nawożenia na życzenie zleceniodawcy 7,75 zł pole o pow. do 4 ha
 
14 Badania związane z eksportem owoców i warzyw do Federcji Rosyjskiej
  Badanie azotanów i azotynów 96,31 zł/próbkę
Pobranie próbki produktów roślinnych 33,09 zł/próbkę
Sporządzenie dodatkowych egzemplarzy sprawozdania z badań 3,32 zł /egz.
 
15 Pobieranie próbki gleby (do doradztwa dla upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych, pod osady i inne)
  Warstwa wierzchnia 16,48 zł/próbkę
Warstwa orna + podglebie (lub tylko podglebie) 33,09 zł/próbkę
Warstwa orna + podglebie + głębsze warstwy (lub tylko głębsze warstwy) 49,57 zł/próbkę
 
16 Pobieranie próbki materiału roślinnego lub paszy 33,09 zł/próbkę
 
17 Pobieranie próbki osadu ściekowego 92,50 zł/próbkę
 
18 Pobieranie próbki nawozu naturalnego stałego (obornik, pomiot ptasi) 92,50 zł/próbkę
 
19 Pobieranie próbki nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego 92,50 zł/próbkę
 
20 Pobieranie próbki nawozu naturalnego płynnego (gnojówka, gnojowica) 184,99 zł/próbkę
 
21 Pobieranie próbki wody pod powierzchnią gleby 49,57 zł/próbkę
 
22 Pobieranie próbki nawozu mineralnego płynnego 77,12 zł/próbkę